23-25 maja 2018 Puławy / Kazimierz dolny

rozwój firm sektora msp

zgłoś się

Partnerzy

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony 28 grudnia 1918 r. dekretem Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP.

Podstawowym zadaniem Urzędu zarówno przed 100 laty, jak i dziś jest przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń oraz wniosków o udzielenie praw wyłącznych na poszczególne przedmioty własności przemysłowej. Urząd wykonuje swoje zadania jako centralny organ administracji rządowej. Obecnie głównym aktem prawnym regulującym jego działanie jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Aktywność Urzędu Patentowego RP nie ogranicza się jedynie do sprawnej realizacji podstawowych zadań. Mając na uwadze istotne znaczenie problematyki własności przemysłowej dla kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, podejmowane są liczne inicjatywy tj. konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy itp., których celem jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności pozwalających na bardziej efektywne korzystanie z systemu ochrony własności intelektualnej.

Gospodarcze wykorzystanie przedmiotów własności przemysłowej wywiera istotny wpływ na uczestników obrotu gospodarczego i rozwój całego kraju. Ochrona własności przemysłowej obejmuje innowacyjne rozwiązania o charakterze technicznym (wynalazki, wzory użytkowe i topografie układów scalonych), rozwiązania przejawiające się w nowej postaci produktu (wzory przemysłowe), a także oznaczenia identyfikujące pochodzenie i właściwości towarów, bez których nie byłoby możliwe zagwarantowanie należytych warunków obrotu gospodarczego (znaki towarowe i usługowe oraz oznaczenia geograficzne). Z tego powodu bardzo istotna jest świadomość różnych grup społecznych dotycząca znaczenia dóbr niematerialnych we współczesnym świecie oraz korzyści płynących z ich ochrony, jak również umiejętność efektywnego zarządzania własnością Intelektualną, w tym własnością przemysłową.

Questel

Questel offers a full suite of web based services for productivity and collaboration dedicated to intellectual property with search, analysis and idea-to-asset management capabilities.

Questel provides a comprehensive and unique collection of intellectual property databases for each stage of the innovation lifecycle, which can be analysed, shared and archived in Orbit.com.

Questel delivers consulting and legal services, as well as online and onsite training.

Established in 1978, Questel is present in more than 30 countries with offices in Paris, London, Bonn, Washington, Sao Paulo, Tokyo and Shanghai.

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

MIT Enterprise Forum Poland to jeden z największych w Polsce programów akceleracyjnych stanowiący część globalnej sieci MIT Enterprise Forum afiliowany przy Massachusetts Institute of Technology (MIT) za pośrednictwem MIT Technology Review. Program, realizowany oparciu o know-how MIT w Bostonie, zapewnia polskim startupom naukowo-technologicznym na wczesnym etapie rozwoju wsparcie w zakresie rozwoju ich modelu biznesowego. Do tej pory akcelerację w ramach programu MIT Enterprise Forum Poland przeszło ponad 70 startupów technologicznych. Partnerzy programu udostępniają nie tylko zasoby eksperckie w trakcie trwania akceleracji, ale także otwierają drzwi do laboratoriów i placówek, dając zaplecze techniczne i technologiczne. Dzięki temu początkujący przedsiębiorcy mają unikalną szansę sprawdzenia swoich projektów przed oficjalną komercjalizacją. Operatorem programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji: www.ncbr.gov.pl

ICE – Agenzia

ICE-Italian Trade Agency is the government organization which promotes the internationalization of the Italian companies, in line with the strategies of the Ministry of Economic Development.

ICE provides information, support and advice to Italian and foreign companies.

In addition to its Rome headquarters, ICE operates worldwide from a large network of Trade Promotion Offices linked to the Italian Embassies and Consulates and working closely with the local Authorities and business Associations.

ICE provides a wide range of services overseas helping Italian and foreign businesses to connect with each other:

  • - Identification of possible business partners
  • - Bilateral trade meetings with Italian companies
  • - Trade delegation visit to Italy
  • - Official participation in local fairs and exhibitions
  • - Forums and seminars with Italian experts

Warsaw Business Journal

Warsaw Business Journal to anglojęzyczny magazyn biznesowy, którego celem jest pokazywanie światu ważnych i interesujących treści na temat polskiego biznesu, gospodarki i ludzi. Przedstawia wydarzenia, historie, firmy i osoby, które z sukcesem tworzą polski rynek. Poprzez dogłębne analizy i rozmowy z liderami biznesu omawia najważniejsze trendy i kluczowe sektory polskiej gospodarki. Eksperckie komentarze na łamach pisma prezentują liczni specjaliści z zakresu nieruchomości, prawa czy tzw. inteligentnych miast.

Zawartość obejmuje autorskie treści, opracowania i wywiady o tematyce biznesowej. Magazyn uzupełnia i rozszerza newsy publikowane na stronie internetowej www.wbj.pl. W największym stopniu skupia się na sektorach nieruchomości, energii, zmian na rynku pracy, rozwoju technologii, social mediów oraz tematyce lifestyle’u.

Magazyn, wraz z rocznikiem „Book of Lists” wchodzi w skład grupy tytułów biznesowych wydawanych pod obecnym od ponad dwudziestu lat na polskim rynku brandem Warsaw Business Journal Group. Dystrybuowany jest w największych sieciach sprzedaży detalicznej oraz na najważniejszych wydarzeniach gospodarczo-ekonomicznych w kraju i za granicą, m.in. MIPIM, CEEQA, EXPO REAL, EFNI, Europejskim Kongresie Gospodarczym czy Forum Ekonomicznym w Krynicy.

OPEN

Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) jest narzędziem mającym na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dzięki uczestnictwu w Projekcie dostęp do kształcenia ustawicznego jest łatwiejszy dla tych, którzy nie posiadają wystarczających zasobów własnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień, certyfikatów itp. trwające nie dłużej niż 24 miesiące (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, również nie związanego z obecną aktywnością zawodową zainteresowanego.

Realizatorami Projektu jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (instytucja finansowa udzielająca pożyczek), Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz firma doradcza PAG Uniconsult z Warszawy. Okres realizacji projektu zaplanowano na okres od 01.01.2018r. do 31.10.2020r., łączna wartość projektu wynosi 29 920 000 PLN. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Więcej informacji: https://open.frp.pl

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest największą grupą kapitałową wchodzącą w skład Grupy Azoty.

Puławska spółka to największy dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugi w Unii Europejskiej gracz na rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Ponadto jesteśmy jedynym w Polsce i trzecim w Europie producentem  melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym. Jesteśmy też znaczącym producentem kaprolaktamu. Puławy są także jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększają sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji.

Blisko 40% przychodów Grupa Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa). Od 2005 roku spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.