23-25 maja 2018 Puławy / Kazimierz dolny

rozwój firm sektora msp

zgłoś się

Prelegenci

Otwarcie Konferencji

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 2015 Członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wiceprezes zarządu Izby

Panel dyskusyjny: Współpraca dużych przedsiębiorstw z podmiotami z sektora MSP – czy i jakie niesie zmiany w firmach ?

Paweł Bochniarz

Pawel is a serial entrepreneur, advisor, mentor, and expert in commercialization of new technologies.

Pawel’s current role is Chairman of MIT Enterprise Forum Poland. MIT Enterprise Forum (MITEF) is a global organization of dedicated professionals with local chapters, affiliated with the Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT EF helps early-stage technology entrepreneurs succeed faster through relevant and practical programming and content to help them tackle real-world challenges.

In Poland MIT EF operates the largest acceleration program for deep-tech startups. By the end of 2017 over 70 early stage firms will have gone through the program.

Previously Pawel worked i.a. as the Innovation Advisory Director at PwC. In this capacity Pawel co-operated with public research institutions and technology startups in Poland to help commercialize their IP. In the years 2008-2010 Pawel also was a Member of the Advisory Board of the Prime Minister of Poland, co-ordinating preparations of the first Report on the National Intellectual Capital of Poland.

Pawel is also a Partner at ValueTech – a seed-stage venture capital fund and sits on investment boards of two university gap funds in Poland.

Pawel is a co-founder of Coalition For Polish Innovations – a public-private partnership established in 2015 to develop the Polish innovation Ecosystem

Pawel is an alumnus of Economics studies at the University of Warsaw. He also completed the Advanced Management Program at IESE Business School. Expert and Adviser experienced within the field of startups creation and acceleration.

Magdalena Jabłońska

Doradza korporacjom w obszarze budowania modeli współpracy w ramach ekosystemu innowacji oraz w działalności akceleracyjnej. Doradza przedsiębiorcom w opracowywaniu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć i strategii ich komercjalizacji i finansowania. Wspiera młode firmy technologiczne – Startupy w rozwoju modeli biznesowych, budowaniu strategii sprzedaży. Facylituje współpracę startupów z korporacjami i funduszami VC w ramach programu akceleracji.

Zdobywała doświadczenie (13 lat) w zespołach doradzających w obszarze innowacji i B+R oraz pozyskiwania zachęt inwestycyjnych na tę działalność przedsiębiorstw, pracując m.in. w firmach doradczych Deloitte oraz PwC.

Ma doświadczenie w budowaniu strategii badawczo-rozwojowej (B+R), organizacji funkcji i procesów B+R+I oraz zarządzania własnością intelektualną przedsiębiorstw.

Obecnie Dyrektor Operacyjna Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, organizatora programów akceleracji dla młodych firm technologicznych z Polski – MIT Enterprise Forum Poland oraz zagranicznych Bridge 2 Mass Challenge Warsaw.

Marek Winkowski

Wiceprezes zarządu dyrektor d.s. inwestycji, badań i rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu w 1996 r./ W latach 1998-2000 był pierwszym prezesem zarządu WPT. /. W okresie od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji ( m. innymi KWB Bełchatów, Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia). Od 1990 aktywnie zaangażowany w zmiany ustrojowe, radny Rady Miejskiej Wrocławia I- kadencji pracuje w komisji planowania przestrzennego i komisji infrastruktury miejskiej. W latach 1995 - 2004 pełni funkcje dyrektora Wydziału Inicjatyw Gospodarczych i Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM we Wrocławiu kierując wieloma oryginalnymi projektami miasta (park technologiczny, obligacje komunalne, FUTURALLIA).W latach 1994 – 2004 członek kilku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa ( przewodniczący rady nadzorczej MPWiK) oraz konsultant lokalny Banku Światowego. Od 2004 r. wiceprezes zarządu –dyrektor d.s. inwestycji badań i rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., w ramach swoich obowiązków kieruje największymi projektami realizowanymi przez WPT S.A. Od maja 2008 r . sekretarz a od 19.05 2011wiceprezes i członek zarządu SOOIiPP. Ponadto przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek komitetu sterującego klastra MEGA-NANO ENERGII, członek Rady Gospodarczej województwa Dolnośląskiego, uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych ( USA, Niemcy), autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Rafał Kalisz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od początku swojej kariery związany FIBRAIN (daw. ELMAT). Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa firmy FIBRAIN oraz Wiceprezesa firmy ZEMEW. Przez lata pracy odpowiedzialny był za kreowanie pomysłów i ich realizację przy wykorzystaniu funduszy unijnych, opiekę nad kluczowymi klientami firmy, usprawnianie procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ustalania planów sprzedaży i realizację celów działu sprzedaży. Obecnie zajmuje się wyznaczaniem wizji rozwoju firmy, bieżącym zarządzaniem całością grupy i nadzorem działów sprzedaży oraz działów strategicznych firmy. Jest także autorem wielu analiz i artykułów techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwoju nowych Systemów Światłowodowych. Uczestnik wielu paneli eksperckich zarówno w Polsce jaki i zagranicą.

Debata: Doświadczenia z realizacji wspólnych innowacyjnych projektów przez duże i małe firmy

Tomasz Szymajda

Radca Prawny. Obecnie Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. Poprzednio zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Posiada doświadczenie jako trener i wykładowca. Wieloletni praktyk w stosowaniu ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane a także ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Członek zarządu – skarbnik stowarzyszenia „Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych”.

Debata: co powoduje, że polskie MSP nie są zainteresowane rozwojem?

Piotr Zakrzewski

Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). Wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz Instytucie Politologii UKSW. Od marca 2016 r. zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemu politycznego Polski, jak również ochrony własności intelektualnej. Prowadzi szkolenia adresowane do różnych środowisk na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji.

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych, patentów oraz zgłoszeń patentowych. Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W roku 1983 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM - pierwszego parku naukowo-technologicznego w Polsce. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku był Prorektorem UAM ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012 – 2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Sesja: Dobre praktyki we wspieraniu rozwoju firm w ośrodkach innowacji

Sesja: Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w rozwoju sektora MSP w świetle najnowszych badań

Warsztat I Instrumenty zwrotne dla IOB i przedsiębiorstw

Warsztat II Strategia zarządzania własnością intelektualną

Łukasz Sztern

w latach 2008 – 2015 pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tym czasie koordynował działania i przedsięwzięcia PARP skierowane do wzmocnienia kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmark Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy PARP dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB. Od 2016 r. kieruje pracami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Działanie inkubatora skierowana jest na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu startup.

Aleksander Bąkowski

Od 2000-2013 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. W latach 2009-2015 kierownik zespołu ekspertów europejskich projektów pomocy technicznej: wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz wspomagającego utworzenie centrum inkubacji i komercjalizacji biotechnologii (BIOCentrum) w Zagrzebiu. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji. Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współautor raportów nt. stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIIP) w Polsce opracowywanych przez SOOIPP. Wieloletni wiceprezes SOOIPP, od 2017 przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Anna Tórz

Ekspert ds. Innowacji i Monitorowania w Poznańskim Parku naukowo Technologicznym, wieloletni kierownik Działu Inkubacji i Obsługi Firm Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych. Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. W latach 2008-2011 przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od maja 2011 r. członek zarządu SOOIPP.Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dr hab. Dariusz Trzmielak

Członek Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od 2007r. dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2008r. pełni funkcję członka rady nadzorczej Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji UŁ. W latach 2010-2014 pełnił również funkcję członka komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney. Dr hab. Dariusz Trzmielak pracował w latach 2004-2007 w Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański- Uniwersytet Łódzki, jako Dyrektor Centrum Innowacji. W działalności międzynarodowej jest członekiem Fellows Network Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Dr hab. Dariusz Trzmielak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania „Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie w 2014 roku. W 1998 roku był stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa). W 2000 roku odbył też staż naukowy w Justus Liebig Universität w Giessen. Ukończył szkolenie dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital Uniwerstytetu Teksańskiego w Austin, gdzie uzyskał certyfikat Instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii. Opublikował ponad 95 prac naukowych w tym 6 książek i 10 monografii samodzielnie lub we współautorstwie redakcyjnym.

Posiada w dorobku 30 pozycje napisane w językach obcych w tym jedną monografię współredagowaną dla Wydawnictwa Purdue University Press (USA).