23-25 maja 2018 Puławy / Kazimierz dolny

rozwój firm sektora msp

zgłoś się

Program konferencji

23 maja środa I dzień

Miejsce: Puławski Park Naukowo Technologiczny, Puławy ul. Ignacego Mościckiego 1

12:00 - 13:00

Walne Zgromadzenie Członków SOOIPP

13:00 - 14:00

Rejestracja i bufet kanapkowy

14:00 - 14:30

Otwarcie Konferencji przywitanie gości
Marzena Mażewska, Prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Tomasz Szymajda, Prezes zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

14:30 - 16:20

Wsparcie start – upów w Polsce, blaski i cienie realizacji projektów – key note


Panel dyskusyjny:

Współpraca dużych przedsiębiorstw z podmiotami z sektora MSP – czy i jakie niesie zmiany w firmach ?

Obszar dyskusji: realizacja wspólnych projektów dużych przedsiębiorstw z micro i małymi firmami wymaga z obu stron specyficznego podejścia i budowy kanałów komunikacji pozwalających efektywnie współpracować, czy wysiłek obu stron owocuje zmianami we współpracujących podmiotach? Co się zmienia w firmach w rezultacie tej współpracy?

Uczestnicy: przedstawiciel Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, przedstawiciel Fibrain sp. z o.o., Laureat konkursu Innofirma Parkowe Orły, przedstawiciel ICE Włochy, przedstawiciel Biura Radcy Handlowego Austrii, Marek Winkowski – Wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Paweł Bochniarz – Prezes zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, zarządzający Bridge to MassChallenge Warsaw, Marek Gozdera Urząd Patentowy RP

16:00 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Debata z udziałem uczestników konferencji:

Doświadczenia z realizacji wspólnych innowacyjnych projektów przez duże i małe firmy

Obszar dyskusji: jakie są bariery w realizacji współpracy po obu stronach, jakie obszary współdziałania są najmniej problemowe, czy podejmowane inicjatywy spełniają oczekiwania obu stron?

Uczestnicy: przedstawiciel Zakładów Azotowych Puławy, Scale-up Krakowski Park Technologiczny, ICE Ambasada Republiki Włoch, Biuro Radcy Handlowego Austria (tbc), Tomasz Szymajda – Prezes zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przedstawiciel NCBR (tbc), Anna Brussa – Zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

18:00 - 20:00

Uroczysta kolacja (coctail), wręczenie nagród w konkursie Innofirma – Parkowe Orły

20:30

Przejazd do Kazimierza Dolnego (dla niezmotoryzowanych)

24 maja czwartek II dzień

Miejsce: Hotel Zajazd Piastowski, Kazimierz Dolny ul. Słoneczna 3

9:30 - 10:30

Stan rozwoju sektora MSP – key note –(tbc)

Nowe ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorstw – przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tbc)

Debata: Co powoduje, że polskie MSP nie są zainteresowane rozwojem?

Moderator: Łukasz Sztern, Sekretarz zarządu SOOIPP

Uczestnicy:
Prof. Jacek Guliński – Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Wojciech Przybylski – Prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, przedstawiciel klastra, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (tbc) i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (tbc), Paweł Lulewicz – Wiceprezes zarządu Pomorskiej SEE, dr Piotr Zakrzewski – Zastępca dyrektora Urzędu Patentowego RP

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

Warsztaty tematyczne poświęcone wypracowaniu efektywnych sposobów zachęcenia firm z sektora MSP do podejmowania działań prorozwojowych

10:45 - 12:45

Okrągły stół:

Stymulanty rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP

Celem dyskusji eksperckiej jest wskazanie najbardziej efektywnych stymulant rozwoju w odniesieniu do firm z sektora MSP

Okrągły stół:

Prorozwojowe narzędzia/instrumenty wsparcia

Celem dyskusji eksperckiej dokonanie przeglądu obecnie stosowanych instrumentów, analiza ich skuteczności, zaproponowanie nowych dotąd nie stosowanych a mogący bardziej efektywnie wpływać na zachowania przedsiębiorstw.

Okrągły stół:

Uwarunkowania środowiskowe rozwoju sektora MSP

Celem dyskusji eksperckiej ustalenie szczególnie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw uwarunkowań zewnętrznych ograniczających ich gotowość do podejmowania działań prorozwojowych

12:45 - 13:45

Lunch

Sesje równoległe ukierunkowane z jednej strony na wymianę informacji, a z drugiej na kreowanie nowych rozwiązań lub rekomendacji.

13:45 - 15:45

Dobre praktyki we wspieraniu rozwoju firm w ośrodkach innowacji

Prezentacje OI

Moderator: Anna Tórz – SOOIPP, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w rozwoju sektora MSP w świetle najnowszych badań

Prezentacja doktorantów z uczelni i OI

Moderator: prof. dr hab. Dariusz Trzmielak – Uniwersytet Łódzki

15:45 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:45

Dyskusja panelowa: efektywne wsparcie w rozwoju sektora MSP

Moderator: Łukasz Sztern, Sekretarz zarządu SOOIPP

Uczestnicy: moderatorzy warsztatów + 1 przedstawiciel grupy, przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej

Celem jest przedstawienie uczestnikom wniosków z dyskusji warsztatowych i podjęcie dyskusji na temat miejsca OI w procesie działań prorozwojowych w odniesieniu do sektora MSP.

19:00

Kolacja na statku (rejs po Wiśle)

25 maja piątek III dzień

Miejsce: Hotel Zajazd Piastowski, Kazimierz Dolny ul. Słoneczna 3

9:30 - 13:00

I Warsztat kompetencyjny

Realizator: Marta Leśniak, Zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Temat: Instrumenty zwrotne dla IOB i przedsiębiorstw

II Warsztat kompetencyjny

Realizator: eksperci Departamentu Znaków Towarowych oraz Departamentu Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP

Strategia zarządzania własnością intelektualną

13:00 - 13:30

Zakończenie konferencji, prezentacja wniosków konferencyjnych

13:30 - 14:00

Bufet kanapkowy